Pressmeddelanden 2020

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland)

De nyanländas erfarenheter av den integrationsplan som TE-byrån gjort upp för dem är mycket positiva, visar utredningen Kaikki toimi kohdallani, som publicerats av projektet Finland – mitt hem (ESF).

Vad gäller integrationsplanerna var svarspersonerna särskilt nöjda över tjänstemannens vänliga bemötande på TE-byrån. De var också glada över att tjänstemannen lyssnade och förstod situationen samt att integrationsplanen omfattade de rätta frågorna. Enligt utredningen upplevde personer med lägre utbildning integrationsplanen något positivare än svarspersoner med högre utbildning.

Syftet med utredningen var att kartlägga de nyanländas åsikter om de integrationstjänster de fick som nyanlända. Dessa tjänster är integrationsutbildning, handlednings- och rådgivningstjänster, inledande bedömning för främjande av integration och integrationsplan som görs i TE-byrån samt allmän information om Finland.

Utredningen bygger på en flerspråkig elektronisk enkät riktad till invandrare i slutskedet av den integrationsutbildning som hade arrangerats i form av arbetskraftsutbildning. Totalt 896 personer i olika delar av landet besvarade enkäten.

72 procent av svarspersonerna tyckte att de har fått tillräckliga språkkunskaper och en förståelse av Finland

Svarspersonerna upplevde i regel integrationsutbildningen som nyttig och svaren gällande den var så gott som genomgående mycket positiva. Kvinnorna upplevde integrationsutbildningen något positivare än männen.

Sett till ursprungsland var svarspersoner från Asien, Afrika och Latinamerika samt länderna från tidigare Jugoslavien mest positiva till integrationsutbildningen.

Dessutom bedömde svarspersoner med lägre utbildning, de som talade bättre finska eller svenska och de som hade minst en vän integrationsutbildningen mer positivt.

En central observation i utredningen, som gäller alla integrationstjänster, är att dessa tjänster upplevs som positiva och nyttiga. 72 procent av svarspersonerna ansåg att integrationstjänsterna gett dem tillräckliga språkkunskaper och förståelse av det finländska samhället, för att exempelvis kunna söka arbete.

Svarspersonerna trivdes bra i Finland

Utredningen granskar även i vidare omfattning hur integrationen framskrider, hur de nyanlända trivs och hur de upplever sig vara delaktiga av det finländska samhället.

Svarspersonerna i enkäten trivdes bra i Finland: 95 procent av svarspersonerna trivdes mycket bra eller tämligen bra i Finland. På motsvarande sätt upplevde 87 procent av svarspersonerna att Finland skulle kunna vara deras nya hemland. Skillnaderna mellan landsgrupper, utbildningsbakgrund eller övriga bakgrundsvariabler var mycket små vad gäller fördelningen av svaren i dessa frågor.

Projektet Finland – mitt hem (ESR) administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.  Utredningen Kaikki toimi kohdallani genomfördes av Owal Group Oy.

Ytterligare information

Jeremias Kortelainen, Senior Consultant, Owal Group Oy

jeremias(at)owalgroup.com, 040 758 5893

Ilona Korhonen, projektchef, projektet Finland – mitt hem, Nylands NTM-central

ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi, 0295 020 972


Uppdaterad