› Tillbaka till den grafiska version

Vägunderhåll

Väghållningens fokus på vägunderhållet

Genom att underhålla vägarna ser vi framför allt till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att man ska kunna färdas säkert på vägarna.

Illustrationsbild

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar. Cirka 90 procent av den finansiering som riksdagen årligen beviljar det grundläggande vägunderhållet används till skötsel och underhåll av vägar, som omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, beläggning, reparationer av broar, underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar, vägmärkning samt underhåll av utrustning och apparater, till exempel väderskydd och trafikmärken.

Enligt Trafikledsverkets riktlinjer prioriteras huvudvägarna. Åtgärder på övriga vägar allokeras enligt de lokala förhållandena så att det dagliga färdandet och transporterna säkerställs på alla landsvägar.

Områdesentreprenörer sköter om vägarna

NTM-centralen beställer skötseln av landsvägar och områdena och utrustningen i anslutning till dessa av entreprenörer, som väljs genom konkurrensutsättning. Entreprenaderna utgörs vanligtvis av fem eller sju år långa, omfattande serviceavtal för ett visst geografiskt område. Det finns cirka 80 entreprenadområden i hela landet. NTM-centralen fastställer vilka arbeten som ingår i entreprenaden och kvalitetsnivån för skötseln på basis av Trafikledsverkets verksamhetslinjer och kvalitetskrav. Entreprenörerna genomför arbetena genom metoder de själva väljer, skaffar material och maskiner samt ansvarar för kvaliteten och rapporteringen till NTM-centralen, som övervakar att avtalet genomförs genom möten på arbetsplatsen, stickprovsgranskningar och syner. Genom verksamhetslinjerna säkerställer man att vägar i samma klass sköts på samma nivå i olika delar av landet.

Områdesentreprenaden omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, skötsel av grusvägar, rast- och parkeringsområden, hållplatser och grönområden, lappning av beläggning, resning och underhåll av trafikmärken, slåtter av vägrenar och slyröjning.

Beläggningar och reparationer av broar

Större vägförbättringsåtgärder, till exempel stärkande av vägstommen, uträtning av kurvor, nybeläggning av vägar och upprustning av broar, ingår inte i områdesentreprenaden. Dessa arbeten konkurrensutsätts skilt inom ramen för tillgänglig finansiering. NTM-centralen följer med vägnätets skick och riktar åtgärder till de objekt som är mest brådskande och har störst behov av reparation. Regionala beläggnings- och broreparationsobjekt hittas på NTM-centralens webbplats.

Effektivt underhåll förbättrar trafiksäkerheten

Goda körförhållanden ger trafikanterna möjligheten att följa med den omgivande trafiken i sin helhet då de inte behöver koncentrera sig på att "hållas på vägen". Genom att noggrant välja tid och plats för underhållet kan man dessutom minska kostnaderna. Genom underhållsåtgärder garanterar man en tillräckligt god sikt, som i synnerhet vid anslutningsområden lätt försämras på grund av snön på vintern och på grund av vegetationen på sommaren. Det är särskilt viktigt att trygga sikten på områden där det rör sig barn.

Regional information

Vägunderhåll - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Med underhåll av landsvägarna säkerställs att vägarna kan trafikeras varje dag och att trafikinfrastrukturen hålls i skick. Det viktigaste är att säkerställa den dagliga trafiken på vägarna. Med nuvarande finansiering förmår man hålla de livligast trafikerade huvudvägarna i skick (knappt en femtedel av vägarna). De övriga vägarnas och broarnas skick försämras. Nivån på underhållet av landsvägarna bestäms enligt trafikmängden och kundernas behov.

Särdrag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten sköter om underhållet av vägarna i tre landskap. Vägunderhållet i regionen är en utmaning på grund av de snabba väderväxlingarna vid kusten, täta frysnings- och smältningscykler, mjuk och tjälkänslig mark och knappa grusreserver. Vägytorna är ganska ofta bara och våta, vilket gör att beläggningen nöts snabbare. Det finns många anslutningar i vägnätet, vilket gör att dräneringen är en utmaning. Många ställen i regionen är känsliga för översvämningar. Till och med en fjärdedel av landsvägarna är belyst på grund av att bosättningsstrukturen ligger i band längs vägarna, vilket betyder att användningen av belysning är stor och kostnaderna höga.

Entreprenadområden och övervakning av entreprenader

Det finns nio regionala entreprenader för vägunderhållet. Entreprenaderna är 600–1500 km långa och pågår i 5–7 år. För de regionala entreprenaderna och övrigt dagligt underhåll används varje år 21–22 mn €, dvs. nästan hälften av finansieringen för regionens basväghållning. Av statens finansiering för vägunderhåll används 30–40 % för underhåll. Underhållsentreprenaderna i regionen har i huvudsak varit ettåriga.

De regionala entreprenaderna är till karaktären kvalitetsansvarsentreprenader, vilket betyder att huvudentreprenören ansvarar för att genomföra entreprenaden och entreprenadens kvalitet genom att rapportera till beställaren. I praktiken utförs arbetet av underentreprenörer och huvudentreprenören leder arbetet. NTM-centralens representant i entreprenaderna är den regionansvarige, som utför och låter utföra stickprov i entreprenadområdet och ansvarar för entreprenadhelheten. På beställarens sida ansvarar vägtrafikcentralen Traffic Management Finland för jouren dygnet runt.

En karta över entreprenadområdena finns i länklistan till höger.

Nyckeltal i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

  • vägnätets längd 8675 km
  • belagda vägar 6065 km
  • grusvägar 2612 km (30 %)
  • lättrafikleder ca 800 km
  • broar 1385 st.
  • vägbelysning på en ca 2140 km:s sträcka (24 %)
  • busshållsplatser ca 6780 st.
  • rast- och parkeringsområden ca 220 st.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

genvägar

regionala länkar

OIKOPOLUT

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023, Pohjois-Savon ELY-keskus (pdf, 3 Mt)

Lisätietoa teiden kunnossapidosta alueella

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia