Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Vesivarojen käyttö ja hoito - Häme

Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät asiat.

Lisää tietoa vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvistä asioista löydät ymparisto.fi -palvelusta:

 

Hämeen vesiviesti

Uutiskirjeemme "Hämeen vesiviesti" kertoo ajankohtaisista vesihuoltoasioista Hämeestä ja muualta. Uutiset käsittelevät mm. vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta ja yhteistyötä, yhdyskunnan vedensaannin toimintavarmuuden lisäämistä sekä jätevesivaikutusten minimointia. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan haja-asutuksen vesihuoltoa käsittelevistä tai niihin liittyvistä ajankohtaisteemoista. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat osallistua toimivien, turvallisten ja ympäristöllisestikestävien välttämättömyyspalveluiden varmistamiseen. 


Uppdaterad

Regionala länkar

PÅ ANDRA WEBBPLATSER