Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Sjölandskap.

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

Aktuellt

 

NTM-centralen i Egentliga Finland ger råd om, styr och stödjer planeringen och genomförandet av iståndsättning och skötsel av vattendragen inom sitt verksamhetsområde. NTM-centralen övervakar vattenbyggnadsfrågor samt ger sakkunnighjälp och utlåtanden i dessa. Byggnadsprojekten genomförs oftast i samarbete med kommunerna eller andra myndigheter. Innan ett vattenbyggnadsprojekt startas kontrollerar man alltid om det kräver tillstånd.

NTM-centralen hjälper till med projekt rörande vattenförsörjning och -distribution, avloppsreglering och avloppsvattenhantering genom att ge expertvägledning och delta i planeringen av vattenförsörjningen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna och vattentjänstverken. NTM-centralen främjar också vattenförsörjningen genom att bevilja bidrag och se till statens vatten- och avloppsarbeten blir utförda.

NTM-centralen arbetar förebyggande med skyddet mot översvämning av vattendrag bl.a. genom att styra kommunernas markanvändning. I akuta översvämningssituationer fungerar centralen som sakkunnig och informatör. Utöver detta sköter NTM-centralen dammsäkerheten. I södra Finland har uppgiften centraliserats till NTM-centralen i Tavastland.

Mer information:


Uppdaterad