› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikenneturvallisuus

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta tienpidon toimilla ja tekemällä yhteistyötä mm. Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen ja kuntien kanssa.

Kuvituskuva

Ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteen sovittamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä pyritään vähentämään ja onnettomuuksien seurauksia lieventämään parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. ELY-keskukset parantavat liikenneympäristöä mm. tieympäristöä pehmentämällä sekä rakentamalla esimerkiksi keskikaiteita ja kevyen liikenteen väyliä.

ELY-keskukset tukevat kuntien liikenneturvallisuustyötä osallistumalla kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan ja aktivoimalla kuntia liikenneturvallisuussuunnittelussa.

Liikenneturvallisuuden edistäminen tienpidossa

Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla. Ajoratamerkinnöillä, näkemäraivauksilla sekä päällystekorjauksilla turvataan liikkumista koko tieverkolla.

Liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen puitteissa. Priorisoimalla pyritään löytämään ja toteuttamaan vaarallisimmat ja vaikuttavimmat kohteet. Parantamistoimissa painottuvat taajamat ja päätiet, koska niihin kohdistuvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset ovat tehokkaimpia.

Taajama-alueiden turvallisuutta parannetaan hillitsemällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä liikenneympäristön parantamistoimia. Lasten ja koululaisten liikkumista turvataan kehittämällä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä sekä parantamalla tienylityksiä koulumatkareiteillä. Suojateiden parantamiskohteet priorisoidaan ja niistä toteutetaan tehokkaimmat.

Pääteillä liikenneturvallisuutta parantavia pieniä kustannustehokkaita toimia ovat muun muassa automaattinen nopeusvalvonta, selkeät tiemerkinnät, kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen, nopeusrajoitusten tarkistaminen ja tehokas tiedottaminen häiriötilanteista. Uusia keinoja etsitään aktiivisesti kokeilujen ja pilottien kautta.

Mietitkö kehitysehdotuksen tekemistä?

Oletko huolissasi maanteiden kunnosta tai liikenneturvallisuudesta ja haluaisit asiaan parannusta? Kehitysehdotuksen tekeminen on nykyisin vaivatonta Palauteväylän kautta. Tarkista ensin Ehdotusapurista, kannattaako toimenpidettä ehdottaa.

Ehdotusapuri -arviointityökalun avulla voi testata etukäteen oman kehitysehdotuksen realistista toteutumismahdollisuutta, sillä emme voi toteuttaa kaikkia toimenpiteitä. Toisinaan toteutuksen estää rahoituksen puute ja toisaalta pienempienkin toimenpiteiden toteutuminen edellyttää liikenneympäristöön liittyvien kriteerien täyttymistä.

Yhteistyössä turvallisuusvisiota tavoitellen

Tieliikenteen turvallisuusvisiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi ELY-keskusten keskeisimmistä tavoitteista.

Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten turvavöiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, muiden liikkujien huomioiminen ja kestävät kulkutapavalinnat. Valistus- ja tiedotustyön tavoitteena on tienkäyttäjän liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen niin, että liikkuminen on terveellistä, turvallista ja taloudellista.

Asenteisiin vaikuttaminen on jatkuvaa työtä ja liikenneturvallisuuden perusteluviestintää tehdäänkin eri toimijoiden yhteistyönä. Liikenneturvallisuuden eteen tehtävää yhteistyötä kuntien, poliisiin, Liikenneturvan ja elinkeinoelämän kanssa on tavoitteena syventää entisestään. Painopisteenä on kuntien liikenneturvallisuustyön, erityisesti elinikäisen liikennekasvatustyön, tukeminen. Paras tulos saadaan pitkäjänteisellä toiminnalla, jonka myötä liikenneturvallisuusasioiden näkyvyys ja arvostus lisääntyvät sekä erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden hyväksyttävyys paranee.

Liikennekasvatustyön resurssipulaa helpotetaan sopivasti mitoitetulla alueellisella yhteistyöllä, jonka tavoitteena on myös hyvien kokemusten jakaminen. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteisillä turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien ja niiden seurannan avulla ohjelmoidaan maantie- ja katuverkon pienimpiä turvallisuustoimia, kuten suojateiden liikenneturvallisuuden parantamisia ja nopeusrajoitustarkistuksia sekä koordinoidaan yhteistyötä. Kuntien liikenneturvallisuustyön tukena toimivat monin paikoin ns. liikenneturvallisuuskoordinaattorit tai -toimijat. He ovat useimmiten konsultteja, joiden kustannuksista kunnat tai kunnat ja ELY-keskus yhdessä vastaavat.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Liikenneturvallisuus - Lappi

Tavoitteet 2020- 2023

Valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaan liikennejärjestelmä tulee suunnitella siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämä liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio on ollut toiminnan perustana vuodesta 2001 lähtien.

  • vuonna 2023 enintään 4 tieliikennekuolemaa (2,2 kuolemaa/100 000 as.)
  • vuonna 2023 enintään 110 loukkaantunutta (60 loukkaantunutta/100 000 as.)
  • jalankulkuijoille, pyöräilijöille ja mopoilijoille ei tapahdu yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta
  • poro-onnettomuudet puolittuvat poronhoitoalueella
  • hirvionnettomuuksia tapahtuu enintää 60 onnettomuutta vuodessa
  • maastoliikenteessä ei tapahdu yhtään kuolemaan johtavaa onnettomuutta.

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2019-2023 (pdf, 2Mt)

Lapin liikenneturvallisuustyö vuosikertomus 2018 (pdf, 162 kt)

Toimijat

Lapin ELY-keskus vastaa maakunnan maanteistä. Väyläviraston kanssa solmitussa tulossopimuksessa sille on annettu liikenneturvallisuustavoite, jonka mukaan ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Lapin ELY-keskuksessa toimii liikenne ja infrastruktuuri - vastuualueen asiantuntijoista koostuva liikenneturvallisuustiimi, jonka tehtävänä on mm. liikenneturvallisuustavoitteen toteutumisen edistäminen.

Lapin liikenneturvallisuusryhmä ja Lapin liikenneturvallisuusfoorumi

Lapin liikenneturvallisuusryhmän muodostavat Lapin ELY-keskus, Liikenneturva, Lapin poliisilaitos, Lapin pelastuslaitos ja kuntaedustus Rovaniemen kaupungilta.

Lapin liikenneturvallisuusorganisaation muodostavat liikenneturvallisuusfoorumi, liikenneturvallisuusryhmä, kuntien liikenneturvallisuustyöryhmät ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta.

Liikenneturvallisustyön aluellinen organisaatio

Lapin ELY-keskus järjestää vuosittain liikenneturvallisuusfoorumin ryhmän avustamana. Foorumien osallistujamäärä on vuosittain ollut yli 100 henkilöä. Linkit vuoden 2018 liikenneturvallisuusfoorumin esityksiin oikealla alueelliset linkit kohdassa.

Liikenneonnettomuuksien Lapin tutkijalautakunta

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta edellyttää, että kuolemaan johtaneista onnettomuuksista selvitetään niiden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet onnettomuuksien syiden selvittämiseksi ja niistä johtuvien tekijöiden ehkäisemiseksi vastaisuudessa. Lautakunnassa ovat edustettuina poliisitoimen, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen tuntemus. Vuonna 2018 tutkijalautakunta käsitteli 14 onnettomuutta ja edellisenä vuonna 2017 tutkittavia onnettomuuksia oli 8 kpl.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät

Kaikissa Lapin kunnissa on toimiva liikenneturvallisuusryhmä ja ne ovat mukana ns. liikenneturvallisuuden toimijamallityössä, jota Lapin ELY–keskus ja kunnat yhdessä rahoittavat. Toimijamallissa kunnat saavat avukseen koordinaattorin, joka tukee ja edistää kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Lapissa liikenneturvallisuusteemoja ovat mm. maasto-, matkailu- ja kaivosliikenteen turvallisuus sekä porokolareiden vähentäminen. Liikenneympäristöä parannetaan ja ylläpidetään turvallisuutta edistämällä, mutta myös tienkäyttäjiltä vaaditaan sääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä ja vastuullisuutta liikenteessä. Kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteet käsitellään ensin kunnan liikenneturvallisuusryhmässä, josta aloite etenee tarvittaessa Lapin ELY-keskukseen tai ao. kuntaan.

Onnettomuustietoja

Liikenneturvallisuus on kehittynyt Lapissa kokonaisuudessaan myönteisesti. Lapissa tapahtuu vuosittain kymmenkunta kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja noin 150 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta kaiken kaikkiaan. Lapin tyypillisin onnettomuustyyppi on yksittäisonnettomuus esim. suistumisonnettomuus.

Tilasto liikenneonnettomuuksista vuosilta 2005-2017. Loukkaantuneiden ja kuolleiden määrä on ollut laskussa kolmen viime vuoden aikana.

Porokolareita tapahtuu vuosittain noin 4 000 ja hirvionnettomuuksia noin 90 kappaletta. Porokolareita tapahtui 3 360 kpl vuonna 2018. Seuraa  varoporoa.fi:stä reaaliaikasta tilastointia

Valtionhallinnon alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointi Lapissa (pdf 97,4 kt)

Liikenneturvallisuussuunnitelmat sekä liikenneturvallisuuteen liittyvät julkaisut ja suunnitelmat löytyvät Lapin ELY-keskuksen Liikenneturvallisuussuunnitelmat –sivulta.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu - usein kysyttyä.

Ehdotusapuri.