Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu - Kaakkois-Suomi

Ympäristönsuojelun näkökulmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluetta leimaavat sellu- ja paperiteollisuus. Tehtaiden yhteydessä on suuria energiantuotantoyksiköitä, joista osa kuuluu erillisille energiayhtiöille. Myös puunjalostusteollisuutta palvelevaa kemianteollisuutta on Kaakkois-Suomessa merkittävästi. Suurteollisuus on pääsääntöisesti Suomenlahden rannikolla tai suurten vesistöjen, Kymijoen ja Saimaan rannoilla. Kotkan ja Haminan suurissa satamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä on suuria kemikaali- ja polttoainevarastoja sekä paljon monenlaista teollisuus- ja varastointitoimintaa.

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä on keskitetty suurille vesihuoltolaitoksille. Kymenlaaksossa yhdyskuntajätevesien käsittely on pääosin keskittynyt Kouvolan Mäkikylän ja Kotkan Mussalon puhdistamoille. Etelä-Karjalassa keskittäminen ei ole vielä niin pitkällä.

Kunnallinen jätehuolto on keskittynyt kahteen maakunnalliseen jätekeskukseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Suurteollisuuden merkittävästä osuudesta johtuen alueelle sijoittuu useita teollisuuden kaatopaikkoja. Suurimpia ympäristöongelmia ovat sisävesien ja rannikkoalueiden rehevöityminen, maaperän ja pohjavesien pilaantuminen sekä meluhaitat.


Päivitetty